Condicións Xerais de Venda

DISTEGO (en diante, “ Distego” ou o “Vendedor”) pon á súa disposición un servizo de compra online que lle permitirá comprar os artigos dispoñibles na nosa tenda online (www.distego.com). Neste sentido, o uso desta Páxina Web constitúe, naquilo que lle sexa de aplicación, a súa aceptación destas condicións xerais de venda. Con todo, se ten algunha dúbida sobre as mesmas, pode poñerse en contacto co noso servizo de Atención ao Cliente. Estas condicións xerais foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico e o Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias.

ARTIGO 1. INFORMACIÓN XERAL E DE CONTACTO

A titularidade desta Páxina Web osténtaa Asesoría Técnica González Orbán S.L. Denominación Social: Asesoría Técnica González Orbán S.L. Nomee Comercial: Distego Domicilio Social: Rúa Río Camba, Número 6. Planta BJ, Porta B. 32001 – Ourense (Ourense) CIF / NIF: B32389777 e-mail: info@distego.com Rexistrada no Rexistro: Rexistro Mercantil de Ourense (España), o 22/12/2008, Tomo 785, Folio 204, Folla OR-11978, Inscrición 1ª Nome de dominio: distego. com

ARTIGO 2. OBXECTO

O propósito das presentes CGV é, por unha banda, informar os posibles compradores das condicións e modalidades nas que o Distego procede á venda e entrega dos produtos solicitados e, por outra, definir os dereitos e obrigacións das partes no marco da venda de produtos por parte de Distego ao cliente (en diante, o “Comprador”). As presentes CGV aplicaranse, sen restrición nin reserva algunha, a todas as vendas de produtos que Distego ofrece a través da Páxina Web. Por conseguinte, o feito de realizar un pedido de produtos ofertados para a venda na Páxina Web de Distego comporta para o Comprador a plena e total aceptación das presentes CGV, cuxo coñecemento previo á realización do pedido recoñece o Comprador.
Distego se reserva en todo momento a posibilidade de modificar unilateralmente preséntelas CGV. Con todo, as CGV aplicables ao Pedido serán aquelas que o Comprador houber aceptado no momento de realizar o Pedido. As presentes CGV completaranse coas condicións xerais de uso da Páxina Web e coas disposicións da Política de Privacidade e a Política de Cookies.

ARTIGO 3 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO E PEDIDOS

3.1 Tarifas O prezo de venda, indicado en euros, dos produtos ofertados na Páxina Web de Distego será o prezo vixente no momento de realización do pedido (en diante, “Pedido”. Enténdese como Pedido aquilo que se describe no punto 3.4 das presentes CGV). O prezo de venda dos produtos que aparece na Páxina Web poderá en todo momento ser modificado por Distego sendo o prezo que aplicará á compra o que aparece en pantalla no momento da realización do Pedido. Este prezo será o aplicable no marco da venda a distancia. O prezo non inclúe os custos de envío, que se facturarán como suplemento do prezo dos produtos adquiridos. Os custos de envío indicaranse con anterioridade a que o Comprador ou realice o pago. As diferentes modalidades de entrega e envío establécense no apartado 5.1 das presentes CGV e lembraranse na Páxina Web; as modalidades de envío poderán en todo momento ser modificadas por Distego. Por tanto, Distego recomenda aos compradores consultar periodicamente as CGV que figuren na Páxina Web. Os prezos incluirán o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE), o Imposto Xeral Indirecto Canario ( IGIC) ou o Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación ( IPSI) que, no seu caso, puidese corresponder e resultase aplicable na data do Pedido de acordo coa normativa vixente. Calquera modificación do tipo aplicable repercutirá automaticamente no prezo dos produtos que Distego vende na Páxina Web.

3.2 Características dos produtos O Comprador poderá seleccionar un ou varios produtos de entre as diferentes categorías ofertadas por Distego na Páxina Web. Sen prexuízo dos Pedidos realizados polo Comprador, Distego poderá en todo momento modificar a variedade de produtos ofertados para a súa venda na Páxina Web, en especial, como consecuencia de restricións vinculadas aos seus provedores. De conformidade coa normativa aplicable, o Comprador terá a posibilidade, con carácter previo ao Pedido, de coñecer na Páxina Web de Distego as características fundamentais dos produtos que desexe adquirir. Os produtos cumprirán os requisitos da lexislación española en vigor. Distego non asumirá responsabilidade algunha no suposto de incumprimento da lexislación do país distinto a España onde houber de entregarse o produto (p. ex. en caso de prohibición do produto, etc.). Corresponde ao Comprador verificar #ante as autoridades locais do país distinto de España de entrega dos produtos os límites aplicables para a importación e uso dos produtos e servizos que queira adquirir. Para calquera consulta relativa aos produtos ou para consultas complementarias ou solicitudes de asesoramento, o Comprador pode poñerse en contacto co equipo de Asesores de Distego a través do mail info@distego.com

3.3 Dispoñibilidade Os produtos mostrados na Páxina Web serán válidos mentres permanezan anunciados na mesma e, en todo caso, ata o fin de existencias. No caso de produtos que non se atopen nos nosos almacéns, a validez das ofertas presentadas por Distego estará suxeita á dispoñibilidade dos produtos. No momento de realizar o Pedido, leste ofrecerá á Comprador información que, en principio, haxa sobre a dispoñibilidade dos produtos. En todo caso, no suposto de ausencia total ou parcial de dispoñibilidade dos produtos con posterioridade á realización do Pedido, informarase por correo electrónico ao Comprador, con moita brevidade, da ausencia de dispoñibilidade do produto e dos atrasos na entrega do mesmo ou, no seu caso, da anulación total ou parcial do seu Pedido. En caso de anulación total do Pedido: O Pedido do Comprador quedará automaticamente anulado e, se non realizase o pago, non se realizará cargo algún contra a súa conta bancaria. No caso de que xa realizase o pago, reembolsarase ao Comprador o importe total do pedido con moita brevidade. En caso de anulación parcial do Pedido: O Pedido do Comprador quedará validado pola cantidade dispoñible e cargarase na súa conta bancaria o importe correspondente do Pedido.

3.4 Pedido A realización dun Pedido equivale á aceptación das presentes CGV, as estipulacións previstas no Aviso Legal, así como a declaración de ler e coñecer a Política de Privacidade e a Política de Cookies, sen prexuízo das condicións particulares que as Partes puideren acordar. O Comprador terá posibilidade de comprobar os detalles do seu Pedido e de corrixir os posibles erros. A partir do momento en que o Comprador confirme o seu Pedido (en diante, o “Pedido”) considerarase que aceptou con coñecemento de causa o contido e as condicións do Pedido en cuestión e, en concreto, as presentes Condicións Xerais de Venda. Esta aceptación implica para o Comprador unha obrigación de pago cos prezos, volumes, características, cantidades e prazos de entrega aceptados polo Comprador. Unha vez validada esta fase e preparado o pedido, o Comprador xa non poderá anular o seu Pedido. A venda terá carácter definitivo. O Pedido será confirmado por Distego mediante o envío dun correo electrónico ao Comprador (o “correo electrónico de confirmación de Pedido”). Remitirase ao Comprador un segundo correo electrónico no momento da expedición do seu Pedido onde Distego poderá incluír información do resto de produtos nutracéuticos que estea a comercializar. A aceptación destas CGV supón a aceptación á recepción da devandita información comercial.
Distego recomenda ao Comprador conservar estes dous correos electrónicos. O Comprador queda informado de que os dous citados correos electrónicos seranlle remitidos á dirección de correo electrónico que proporcionase para a súa identificación durante o proceso de rexistro, con anterioridade á realización do Pedido. Por outra banda, Distego non asume responsabilidade algunha en caso de erro na introdución da dirección de correo electrónico ou de non recepción do correo electrónico de confirmación de Pedido. Nestes casos a venda terá carácter definitivo, salvo en caso de anulación do Pedido por parte de Distego, especialmente no suposto de produtos sen dispoñibilidade. Con todo, o Comprador poderá exercer o seu dereito de desistencia nas condicións previstas no artigo 6 das presentes Condicións Xerais de Venda. Unha vez cobrado o importe do Pedido, remitirase, en caso de solicitalo o Comprador, un correo electrónico coa súa factura electrónica. De conformidade coa normativa aplicable, Distego resérvase o dereito de rexeitar ou anular por causa lexítima calquera Pedido no que o número de produtos ou o importe para abonar (por un único pedido ou por varios pedidos acumulados) ou outros elementos manifesten de forma que evidencie o desenvolvemento por parte do Comprador dunha actividade económica relacionada cos produtos solicitados ou, con carácter xeral, calquera Pedido anormal conforme á xurisprudencia aplicable ao caso. Por último, Distego resérvase o dereito para suspender ou anular a execución e/ou entrega dun Pedido, con independencia da súa natureza e grao de execución, en caso de falta de pagamento ou de pago parcial dos importes debidos polo Comprador, en caso de incidencias no pago ou en caso de fraude, consumado ou en grao de tentativa, relacionado coa utilización da Páxina Web de Distego, incluíndo a fraude cometida con motivo de anteriores Pedidos.

ARTIGO 4 – PAGO

4.1 Medios de pago – Tarxetas bancarias O medio de pago principal a través do que se pode comprar na Páxina Web é Paypal. Todos os titulares de tarxetas bancarias están suxeitos a comprobacións de validación e autorización polo emisor da tarxeta. Se o emisor da tarxeta de pago do comprador denega, ou por calquera motivo non autoriza o pago ao noso favor, xa sexa con carácter previo ou posterior a un pago, non responderemos de ningún atraso ou falta de entrega. 4.2 Modalidades de pago Todos os Pedidos deben abonarse en euros, incluídos todos os impostos e dereitos obrigatorios. Os custos bancarios correrán, no seu caso, por conta do Comprador (incluíndo o suposto de reembolso). 4.3 Seguridade nas operacións de pago A fin de garantir a seguridade dos pagos realizados con tarxeta bancaria, o Comprador podería ter que comunicar a Distego o criptograma visual ( CVV) que figura sobre o reverso da tarxeta bancaria utilizada polo Comprador. No marco da loita contra a fraude na internet, os datos relativos ao Pedido do Comprador poderán ser comunicados aos terceiros habilitados por lei ou designados por Distego, ao único efecto de verificar a identidade do Comprador, así como a validez do Pedido, do medio de pago empregado e da entrega prevista. Unha vez completado este control, Distego resérvase o dereito para esixir fotocopia do documento de identidade do Comprador e/ou calquera outros datos relativos á identidade do Comprador. O Comprador dispón duns dereitos que lle confire a normativa de protección de datos persoais segundo o previsto na Política de Privacidade.

ARTIGO 5 – ENTREGA E RECEPCIÓN

5.1 Disposicións xerais Os produtos adquiridos polo Comprador conforme ao disposto nas presentes CGV poderán ser entregados ou recolleitos na dirección que o Comprador indicase como dirección de entrega para o correspondente Pedido. Os custos de envío correrán por conta do comprador e serán os seguintes: Península: 4.5€. Prazo de entrega 48 hora Envíos a partir de __ non teñen gastos de envío. En calquera caso, Distego informa que, como consecuencia das medidas actuais de restrición de mobilidade, non é posible garantir o cumprimento escrupuloso dos prazos de entrega. 5.1.1 Custo de envío do Pedido Os Pedidos non terán ningún custo se son superiores a __ euros, en caso de pedidos inferiores a esa cantidade, o custo do envío será o determinado no momento do resumo da compra. 5.2 Anomalías, danos ou paquetes deteriorados 5.2.1 Disposicións xerais Recoméndase ao Comprador, ou ao destinatario do Pedido, comprobar no momento da entrega o estado exterior do paquete e os produtos. En caso de anomalía relacionada co paquete (paquete danado, paquete aberto, restos de líquidos, etc.) ou relativa ao ou os produtos solicitados (produto( s) faltante( s), produto( s) danado( s)), o Comprador deberá chamar ao Servizo de Atención ao Cliente de Distego para coñecer as modalidades para a devolución do (dos)/dos) produto( s) danado( s). Correo electrónico: info@distego.com A notificación de incidencias e a formulación de reclamacións deben realizarse con moita brevidade e, en todo caso, no prazo de 5 días hábiles desde a entrega do produto 5.3 Prazos de entrega Os prazos de entrega comezan a contar desde o envío do correo electrónico de expedición do Pedido. No caso de que se excedesen os prazos de entrega por calquera causa distinta de forza maior, o Comprador terá a posibilidade de anular o seu Pedido.

ARTIGO 6 – GARANTÍAS

Todos os produtos á venda na Páxina Web están cubertos pola garantía legal de conformidade coa normativa aplicable e pola garantía contra vicios ocultos, que permite ao Comprador a devolución sen gastos dos produtos defectuosos ou non conformes que se lle entregaron.

ARTIGO 7 – FIRMA E PROBA

Distego traballa pola protección dos datos persoais dos seus clientes garantindo un elevado nivel de seguridade; con todo, o Comprador debe igualmente participar na protección dos seus datos persoais. En concreto, o Comprador debe manter a seguridade das súas transaccións online, por exemplo, non comunicando a ninguén o seu identificador (dirección de correo electrónico) ou número de tarxeta. Neste sentido, Distego non asume responsabilidade algunha polo uso do identificador (dirección de correo electrónico do Comprador) e/ou número de tarxeta por parte dun terceiro distinto ao Comprador.
Distego non asume, en ningún caso, responsabilidade algunha polo uso fraudulento destes datos. A comunicación do número de tarxeta bancaria e a validación definitiva do Pedido servirán como proba da aceptación do citado Pedido e da exigibilidad dos importes comprometidos para a reserva dos produtos que figuren no Pedido. Os rexistros informáticos, conservados nos sistemas informáticos de Distego e dos seus asociados, consideraranse proba das comunicacións, Pedidos e pagos realizados entre as Partes.

ARTIGO 8 – ATENCIÓN AO CLIENTE / SERVIZO DE MEDIACIÓN

Para calquera información adicional, consulta relacionada co estado dun Pedido ou dunha devolución, ou reclamación relacionada cun Pedido, pode poñerse en contacto co Servizo de Atención ao Cliente de Distego por teléfono no 606504251 durante o horario de atención que se indica baixo a rúbrica “Contacto” na Páxina Web ou ben enviado un correo electrónico á dirección info@distego.com

ARTIGO 9 – RESPONSABILIDADE

9.1 Capacidade Con anterioridade á realización do seu Pedido, o Comprador declara contar con capacidade legal plena para obrigarse en virtude das presentes Condicións Xerais de Venda. Por conseguinte, no caso de que unha persoa que non dispuxer de capacidade legal fixese un Pedido de artigos na Páxina Web de Distego, os responsables legais da devandita persoa (especialmente, pais ou titores) asumirán a responsabilidade íntegra por devandito Pedido e, en concreto, deberán satisfacer o prezo do mesmo.

9.2 Limitación de responsabilidade A responsabilidade de Distego polas obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Venda non poderá esixirse cando o incumprimento das devanditas obrigacións for atribuíble a feitos de terceiros, mesmo cando devanditos feitos foren previsibles, á culpa do Comprador ou ao acaecimiento dunha circunstancia de forza maior, conforme queda definida na xurisdición aplicable, ou de calquera outras circunstancias que razoablemente escapasen ao control exclusivo de Distego.
Distego declina toda responsabilidade polos danos, directos e indirectos, previsibles ou non, sufridos con motivo da utilización da páxina web por parte do Comprador de forma fraudulenta. No caso de que quedase establecida a responsabilidade de Distego por prexuízos soportados polo Comprador imputables en exclusiva á realización de pedido, dita responsabilidade limitarase ao importe do pedido que o comprador abonase a Distego.

ARTIGO 10 – PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Para tramitar o Pedido, Distego recollerá os datos persoais do Comprador. Por medio de infórmase ao Comprador que o Responsable do tratamento dos seus datos é Distego, S.L. e que os seus datos serán tratados de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que lle informamos que os seus datos serán tratados coa finalidade principal de manter e xestionar a relación contractual co Comprador. Así mesmo, indicarlle que ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos detallados tal e como se detalla na Política de Privacidade.

ARTIGO 11 – MISCELÁNEA

11.1 Invalidez parcial Se unha ou varias das disposicións das presentes CGV fosen consideradas inválidas ou declaradas inválidas por aplicación de calquera lei, regulamento ou como consecuencia de decisión definitiva dunha autoridade competente, as restantes estipulacións conservarán integramente a súa vixencia e alcance. 11.2 Exclusión de renuncia O feito de que calquera das Partes non exercer os dereitos que lle asisten en caso de incumprimento pola outra Parte de calquera as obrigacións que lle impoñen as presentes CGV non poderá ser interpretado como a renuncia #ante futuros incumprimentos da obrigación de que se tratar. 11.3 Lei aplicable e xurisdición competente Estas Condicións Xerais réxense pola lexislación do Estado español. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da Coruña. Os consumidores que residan na Unión Europea e tivesen algún problema nas súas compras online na Páxina Web, poderán utilizar o Sistema da Unión Europea para a resolución extraxudicial de Litixios en Liña accedendo á web: – https:// webgate. ec. europa.eu/ odr/ main/ index. cfm? event= main. home.show& lng=É.

11.4 Vixencia As CGV aplicaranse durante todo o período en que permanezan online os produtos ofertados pola sociedade Distego e ata o vencemento dos prazos de garantía.

DATA DE REVISIÓN DAS CONDICIÓNS: MAIO 2020

Item added to cart.
0 items - 0,00