Condicions Generals de Venda

DISTEGO (d’ara endavant, “Distego” o el “Venedor”) posa a la seva disposició un servei de compra online que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online (www.distego.com).

En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix, en allò que li sigui aplicable, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre aquestes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

ARTICLE 1. INFORMACIÓ GENERAL I DE CONTACTE

La titularitat d’aquesta Pàgina Web l’ostenta Asesoría Técnica González Orbán S.L.
Denominació Social: Asesoría Técnica González Orbán S.L.
Nom Comercial: Distego
Domicili Social: Rúa Riu Camba, Número 6. Planta BJ, Porta B. 32001 – Orense (Orense)
CIF / NIF: B32389777
e-mail: info@distego.com
Inscrita en el Registre: Registre Mercantil d’Orense (Espanya), el 22/12/2008, Tom 785, Foli 204, Fulla OR-11978, Inscripció 1a
Nom de domini: distego.com

ARTICLE 2. OBJECTE

El propòsit de les presents CGV és, d’una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en les quals el Distego procedeix a la venda i lliurament dels productes sol·licitats i, per una altra, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part de Distego al client (d’ara endavant, el “Comprador”). Les presents CGV s’aplicaran, sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes que Distego ofereix a través de la Pàgina Web.

Per consegüent, el fet de realitzar una comanda de productes oferts per a la venda en la Pàgina Web de Distego comporta per al Comprador la plena i total acceptació de les presents CGV, el coneixement previ de les quals a la realització de la comanda reconeix el Comprador.

Distego es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presentis CGV. No obstant això, les CGV aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la Comanda.

Les presents CGV es completaran amb les condicions generals d’ús de la Pàgina Web i amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

ARTICLE 3 – FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I COMANDES

3.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts en la Pàgina Web de Distego serà el preu vigent en el moment de realització de la comanda (d’ara endavant, “Comanda”. S’entén com a Comanda allò que es descriu en el punt 3.4 de les presents CGV). El preu de venda dels productes que apareix en la Pàgina Web podrà en tot moment ser modificat per Distego sent el preu que aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà l’aplicable en el marc de la venda a distància.

El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturaran com a suplement del preu dels productes adquirits. Els costos d’enviament s’indicaran amb anterioritat al fet que el Comprador o realitzi el pagament. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s’estableixen en l’apartat 5.1 de les presents CGV i es recordaran en la Pàgina Web; les modalitats d’enviament podran en tot moment ser modificades per Distego. Per tant, Distego recomana als compradors consultar periòdicament les CGV que figurin en la Pàgina Web.

Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) o l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació (IPSI) que, en el seu cas, pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que Distego embeni en la Pàgina Web.

3.2 Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes d’entre les diferents categories ofertes per Distego en la Pàgina Web.

Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Comprador, Distego podrà en tot moment modificar l’assortiment de productes oferts per a la seva venda en la Pàgina Web, especialment, a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en la Pàgina Web de Distego les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.

Els productes compliran els requisits de la legislació espanyola en vigor. Distego no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d’incompliment de la legislació del país diferent a Espanya on hagués de lliurar-se el producte (p. ex. en cas de prohibició del producte, etc.). Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals del país diferent d’Espanya de lliurament dels productes els límits aplicables per a la importació i ús dels productes i serveis que vulgui adquirir.

Per a qualsevol consulta relativa als productes o per a consultes complementàries o sol·licituds d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb l’equip d’Assessors de Distego a través del mail info@distego.com

3.3 Disponibilitat

Els productes mostrats en la Pàgina Web seran vàlids mentre romanguin anunciats en la mateixa i, en tot cas, fins a la fi d’existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per Distego estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, aquest oferirà al Comprador informació que, en principi, hi hagi sobre la disponibilitat dels productes.

En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador, al més aviat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i dels retards en el lliurament del mateix o, en el seu cas, de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda.

En cas d’anul·lació total de la Comanda: La Comanda del Comprador quedarà automàticament anul·lat i, si no hagués realitzat el pagament, no es realitzarà cap càrrec contra el seu compte bancari. En cas que ja hagués realitzat el pagament, es reemborsarà al Comprador l’import total de la comanda al més aviat possible.

En cas d’anul·lació parcial de la Comanda: La Comanda del Comprador quedarà validat per la quantitat disponible i es carregarà en el seu compte bancari l’import corresponent de la Comanda.

3.4 Comanda

La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents CGV, les estipulacions previstes en l’Avís Legal, així com la declaració d’haver llegit i conèixer la Política de Privacitat i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les Parts poguessin acordar.

El Comprador tindrà possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors.

A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva Comanda (d’ara endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de Venda. Aquesta acceptació implica per al Comprador una obligació de pagament amb els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament acceptats pel Comprador.

Una vegada validada aquesta fase i preparat la comanda, el Comprador ja no podrà anul·lar la seva Comanda. La venda tindrà caràcter definitiu. La Comanda serà confirmada per Distego mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”).

Es remetrà al Comprador un segon correu electrònic en el moment de l’expedició de la seva Comanda on Distego podrà incloure informació de la resta de productes nutracéuticos que estigui comercialitzant. L’acceptació d’aquestes CGV suposa l’acceptació a la recepció d’aquesta informació comercial.

Distego recomana al Comprador conservar aquests dos correus electrònics. El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.

D’altra banda, Distego no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció de l’adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la Comanda per part de Distego, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda.

Una vegada cobrat l’import de la Comanda, es remetrà, en cas de sol·licitar-lo el Comprador, un correu electrònic amb la seva factura electrònica.

De conformitat amb la normativa aplicable, Distego es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en el qual el nombre de productes o l’import a abonar (per una única comanda o per diverses comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal conforme a la jurisprudència aplicable al cas.

Finalment, Distego es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o lliurament d’una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la Pàgina Web de Distego, incloent el frau comès amb motiu d’anteriors Comandes.

ARTICLE 4 – PAGAMENT

4.1 Mitjans de pagament – Targetes bancàries

El mitjà de pagament principal a través del que es pot comprar en la Pàgina Web és Paypal.

Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per l’emissor de la targeta. Si l’emissor de la targeta de pagament del comprador denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament al nostre favor, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o falta de lliurament.

4.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes han d’abonar-se en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, en el seu cas, per compte del Comprador (incloent el supòsit de reemborsament).

4.3 Seguretat en les operacions de pagament

A fi de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador podria haver de comunicar a Distego el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau en Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicats als tercers habilitats per llei o designats per Distego, a l’únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.

Una vegada completat aquest control, Distego es reserva el dret a exigir fotocòpia del document d’identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que es preveu en la Política de Privacitat.

ARTICLE 5 – LLIURAMENT I RECEPCIÓ

Els productes adquirits pel Comprador conforme al que es disposa en les presents CGV podran ser lliurats o recollits en l’adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça de lliurament per a la corresponent Comanda. Els costos d’enviament correran per compte del comprador i seran els següents:

Península: 4.5€. Termini de lliurament 48 hora

Enviaments a partir de __ no tenen despeses d’enviament.

En qualsevol cas, Distego informa que, a conseqüència de les mesures actuals de restricció de mobilitat, no és possible garantir el compliment escrupolós dels terminis de lliurament.

5.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

Les Comandes no tindran cap cost si són superiors a __ euros, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat, el cost de l’enviament serà el determinat en el moment del resum de la compra.

5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

5.2.1 Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat exterior del paquet i els productes.

En cas d’anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa a l’o els productes sol·licitats (producte(s) que manca(s), producte(s) danyat(s)), el Comprador haurà de cridar al Servei d’Atenció al Client de Distego per a conèixer les modalitats per a la devolució del (de els) producte(s) danyat(s).

Correu electrònic: info@distego.com

La notificació d’incidències i la formulació de reclamacions han de realitzar-se al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 5 dies hàbils des del lliurament del producte

5.3 Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament comencen a comptar des de l’enviament del correu electrònic d’expedició de la Comanda.

En el cas que s’excedissin els terminis de lliurament per qualsevol causa diferent de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d’anul·lar la seva Comanda.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Tots els productes a la venda en la Pàgina Web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet al Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin lliurat.

ARTICLE 7 – SIGNATURA I PROVA

Distego treballa per la protecció de les dades personals dels seus clients garantint un elevat nivell de seguretat; no obstant això, el Comprador deu igualment participar en la protecció de les seves dades personals. En concret, el Comprador ha de mantenir la seguretat de les seves transaccions online, per exemple, no comunicant a ningú el seu identificador (adreça de correu electrònic) o número de targeta. En aquest sentit, Distego no assumeix cap responsabilitat per l’ús de l’identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o número de targeta per part d’un tercer diferent al Comprador.

Distego no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la Comanda serviran com a prova de l’acceptació de la citada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Comanda. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de Distego i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comandes i pagaments realitzats entre les Parts.

ARTICLE 8 – ATENCIÓ Al CLIENT / SERVEI DE MEDIACIÓ

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb una Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de Distego per telèfon en el 606504251 durant l’horari d’atenció que s’indica sota la rúbrica “Contacte” en la Pàgina Web o ben enviat un correu electrònic a l’adreça info@distego.com

ARTICLE 9 – RESPONSABILITAT

9.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per consegüent, en el cas que una persona que no disposés de capacitat legal fes una Comanda d’articles en la Pàgina Web de Distego, els responsables legals d’aquesta persona (especialment, pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, hauran de satisfer el preu d’aquest.

9.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de Distego per les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda no podrà exigir-se quan l’incompliment d’aquestes obligacions fos atribuïble a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets fossin previsibles, a la culpa del Comprador o a l’esdeveniment d’una circumstància de força major, conforme queda definida en la jurisdicció aplicable, o de qualssevol altres circumstàncies que raonablement escapessin al control exclusiu de Distego.

Distego declina tota responsabilitat pels danys, directes i indirectes, previsibles o no, soferts amb motiu de la utilització de la pàgina web per part del Comprador de manera fraudulenta.

En el cas que quedés establerta la responsabilitat de Distego per perjudicis suportats pel Comprador imputables en exclusiva a la realització de comanda, aquesta responsabilitat es limitarà a l’import de la comanda que el comprador hagués abonat a Distego.

ARTICLE 10 – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a tramitar la Comanda, Distego recollirà les dades personals del Comprador. Per la present s’informa el Comprador que el Responsable del tractament de les seves dades és Distego, S.A. i que les seves dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat principal de mantenir i gestionar la relació contractual amb el Comprador. Així mateix, indicar-li que té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets detallats tal com es detalla en la Política de Privacitat.

ARTICLE 11 – MISCEL·LÀNIA

11.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents CGV fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

11.2 Exclusió de renúncia

El fet que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d’incompliment per l’altra Part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació de què es tractés.

11.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat espanyol. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la Corunya.

Els consumidors que resideixin a la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres online en la Pàgina Web, podran utilitzar el Sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de Litigis en Línia accedint a la web:

– https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es.

11.4 Vigència

Les CGV s’aplicaran durant tot el període en què romanguin online els productes oferts per la societat Distego i fins al venciment dels terminis de garantia.

DATA DE REVISIÓ DE LES CONDICIONS: MAIG 2020

Item added to cart.
0 items - 0,00